Category Archives: JPK

SYARAT TAMBAHAN PENTAULIAHAN BAGI PROGRAM KEMAHIRAN AREA PENGASUHAN DAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 2018

 1. PENDAHULUAN

 

Syarat Tambahan Pentauliahan Pusat Bertauliah Bagi Program Kemahiran Area Pengasuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak (selepas ini dirujuk sebagai “Syarat ini” bertujuan menetapkan keperluan pelaksanaan Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia melalui Pusat Bertauliah (PB).  Syarat ini adalah merupakan kuasa untuk mengenakan syarat pentauliahan yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran di bawah Seksyen 28 Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 [Akta 652] dan hendaklah dibaca bersama dengan panduan yang sedang berkuatkuasa seperti berikut:

 

 • Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 [Akta 652];
 • Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 (Akta 308), Jabatan Kebajikan Masyarakat [Akta 308];
 • Akta Kanak- Kanak 2001 (Pindaan) 2016
 • Panduan Pelaksanaan dan Syarat Pentauliahan Pusat Bertauliah di Bawah Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia Berasaskan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan 2012;
 • Panduan Pelaksanaan dan Syarat Pentauliahan Program Latihan Kemahiran Bagi Persijilan Tahap Tunggal Melalui Sistem Pentauliahan Di Bawah Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia 2015;
 • Panduan Pelaksanaan Sistem Penilaian;
 • Panduan Pendaftaran Pelatih Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia Melalui Sistem Pentauliahan; dan
 • Mana-mana peraturan dan panduan yang berkuatkuasa.

 

 

 1. TAFSIRAN

 

“Dokumen” ertinya apa-apa dokumen perundangan secara bertulis di antara PB dan Pihak TASKA seperti dokumen MoA bagi membenarkan pelatih menjalankan latihan amali, peniliaian dan menggunakan TEM di TASKA ;

 

“Latihan Kemahiran” ertinya aktiviti yang berasaskan kerja dan berorientasikan industri yang bertujuan untuk mengadakan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang dikehendaki bagi pelaksanaan sesuatu tugas atau kerja dengan berkesan dan cekap, dan termasuklah latihan ulang kaji, lanjutan, pengemaskinian dan  khusus yang berkaitan dengan kerja;

 

Pemilik Premis” ertinya pemilik berdaftar atau mana-mana orang yang mempunyai kuasa yang sah di sisi undang-undang ke atas Premis TASKA;

 

 “Program Latihan” ertinya suatu kumpulan aktiviti latihan dan penilaian, dan hasil pembelajaran bagi suatu pekerjaan tertentu;

 

“Taman Asuhan Kanak-Kanak Berdaftar” (TASKA) ertinya suatu taman asuhan kanak-kanak yang berdaftar di bawah Seksyen 7 Akta 308;

 

Tools, Equipment dan Material (TEM) ertinya senarai peralatan, kelengkapan dan bahan yang perlu digunakan untuk melengkapkan unit kompetensi (CU) di dalam Standard;

 

 

 1. KRITERIA PENTAULIAHAN TAMBAHAN

 

 • Syarat Pelatih

                    PB hendaklah memastikan syarat pengambilan pelatih                             dipatuhi seperti berikut;

 1. berumur 17 tahun pada tahun semasa;
 2. warganegara Malaysia;
 3. sihat fizikal dan mental; dan
 4. apa-apa syarat tambahan yang ditetapkan oleh PB jika berkaitan.

 

 • Premis Latihan  
 1. Mana-mana Penyedia Latihan Kemahiran (PLK) yang hendak memohon pentauliahan bagi area Pengasuhan Dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak hendaklah :
  1. Memiliki TASKA yang telah mendapat perakuan pendaftaran Jabatan Kebajikan Masyarakat di bawah Akta 308; atau
  2. Mewujudkan kerjasama dengan mana-mana TASKA yang telah mendapat perakuan Jabatan Kebajikan Masyarakat di bawah Akta 308; dan
 • Memastikan lokasi TASKA tidak melebihi 25 kilometer dari premis PB.
 1. Mempunyai sekurang-kurangnya 18 orang kanak-kanak di bawah usia 4 tahun.

 

 1. Bagi perkara a(ii), PLK/PB hendaklah menyediakan Memorandum Perjanjian (MoA) dengan pihak TASKA yang berkenaan. PB hendaklah menyediakan salinan asal dokumen yang lengkap seperti berikut;
 1. Dimatikan setem;
 2. Tempoh perjanjian selama 3 tahun;
 • Maklumat lengkap pusat bertauliah yang ditauliahkan termasuk nama, kod dan alamat lengkap pusat bertauliah, nombor telefon, nombor faksimili, emel dan lain-lain jika perlu;
 1. Butiran lengkap pengusaha dan alamat lengkap TASKA termasuk nombor telefon, nombor faksimili, emel dan lain-lain.
 2. Obligasi pihak-pihak termasuklah membenarkan pegawai JPK, personel pentauliahan dan panel yang dilantik oleh JPK memasuki TASKA untuk membuat pemeriksaan, pemantauan dan penilaian.
 3. Mengandungi jadual pelaksanaan latihan kemahiran dan penilaian yang lengkap dan telah dipersetujui oleh pengusaha kedua-dua pihak.
 • PB boleh menggunakan kelengkapan dan kemudahan di TASKA untuk tujuan program latihan.
 • PB dan TASKA hendaklah bertanggungjawab ke atas kebajikan serta keselamatan pihak-pihak yang terlibat sepanjang sesi latihan kemahiran dilaksanakan di TASKA.
 1. Mana-mana pihak yang ingin menamatkan MoA hendaklah mengeluarkan notis dalam tempoh tiga (3) bulan sebelum penamatan berkuatkuasa;
 2. MoA akan terbatal sekiranya tempoh pentauliahan tamat;
 3. TASKA tersebut hendaklah mempunyai sekurang-kurangnya satu (1) tahun baki sewaan dari tarikh permohonan;
 • Dokumen hendaklah diperbaharui sekurang-kurangnya tiga (3) bulan sebelum tarikh tamat perjanjian;
 • Pihak TASKA hendaklah membenarkan Pegawai Pengesahan Luaran (PPL) melaksanakan verifikasi penilaian akhir di TASKA.
 • Pegawai yang diberi kuasa oleh KPPK boleh mengadakan pemeriksaan di bawah seksyen 38 Akta 652 ke TASKA untuk memastikan kesahihan latihan kemahiran dan penilaian dijalankan.
 1. Dokumen hendaklah ditandatangani oleh pemilik TASKA, pusat bertauliah dan saksi bagi kedua-dua pihak dan lengkap dengan Nama, Nombor Kad Pengenalan dan tarikh ditandatangani dihadapan Pesuruhjaya Sumpah.
 • PB hendaklah mengemukakan sesalinan dokumen MoA yang lengkap kepada JPK.

 

 1. Kemudahan dan peralatan yang disediakan di TASKA hendaklah memenuhi keperluan CU (Competency Unit) dalam NOSS yang berkenaan bagi tujuan latihan dan penilaian.

 

 

 • Kriteria Pegawai Penilai (PP)

 

 1. Bagi PP yang memiliki SKM program bertauliah CC-011-3/4/5:2012 atau program NOSS sebelumnya hendaklah mempunyai Sijil Kursus Asuhan dan Didikan Awal Kanak-Kanak PERMATA (KAP) atau Kursus Asas Asuhan Kanak-Kanak (KAAK), JKM.
 2. Nisbah PP dengan pelatih adalah 2:25.

 

 

 1. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

 

PB hendaklah:-

 1. menyediakan jadual lengkap pelaksanaan latihan berstruktur yang merangkumi pelaksanaan latihan dan penilaian di premis latihan dan TASKA yang telah dipersetujui di antara PB dan pihak TASKA serta diluluskan JPK.
 2. memastikan pelatih dan Personel Pentauliahan dibenarkan memasuki TASKA untuk tujuan latihan dan penilaian mengikut jadual latihan yang  telah dipersetujui.
 3. memastikan pelatih, PP dan PPD melaksanakan latihan amali dan penilaian di TASKA mengikut jadual latihan dan tempoh masa yang ditetapkan dalam jadual program latihan.
 4. menyediakan kemudahan pengangkutan kepada pelatih dari premis latihan yang ditauliahkan ke TASKA bagi tujuan pogram latihan kemahiran.
 5. memastikan kebajikan dan keselamatan pelatih dan personel pentauliahan semasa menjalankan latihan kemahiran di TASKA.
 6. menyediakan perlindungan insuran kepada pelatih yang menjalankan latihan kemahiran.

 

 

 1. PELAKSANAAN LATIHAN

 

 • PB hendaklah memastikan pelatih telah menguasai teknik penerimaan, tatarias (grooming), penyediaan pemakanan, aktiviti penjagaan rutin harian, aktiviti menidurkan dan merehatkan dan penyerahan kanak-kanak kepada penjaga sebelum latihan amali dilaksanakan di TASKA.
 • Latihan bagi perkara 4.1 hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya 300 jam di premis latihan PB.
 • PB hendaklah memastikan Pengurusan TASKA telah mendapat persetujuan bertulis dari ibubapa terlebih dahulu sebelum latihan amali dijalankan di TASKA.
 • PB dibenarkan untuk melaksanakan penilaian prestasi di TASKA bagi menilai CU yang berkaitan.
 • PB hendaklah memastikan latihan dilaksanakan berdasarkan kepada jadual pelaksanaan latihan kemahiran dan penilaian di TASKA.

 

 

 1. PEMAKAIAN

 

Syarat ini terpakai bagi semua program NOSS di bawah Area Pengasuhan Dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak.

 

 

 1. TARIKH KUATKUASA

 

Syarat Tambahan Pentauliahan Pusat Bertauliah Bagi Program Kemahiran Area Pengasuhan Dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak ini berkuatkuasa pada 1 Jun 2018.

 

 

Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran

Jabatan Pembangunan Kemahiran

 

 

 

 

 

EKSPO TVET MALAYSIA

Ekspo TVET Malaysia 2018 bertujuan untuk memberikan kesedaran awam kepada masyarakat mengenai penjenamaan TVET Malaysia yang telah dilancarkan oleh YAB Perdana Menteri, Dato’ Sri Najib Tun Razak pada 27 September 2017 di ADTEC Shah Alam, Selangor.

Penganjuran ekspo yang julung kali diadakan dengan penglibatan tujuh (7) Kementerian TVET dan institusi TVET swasta di negara ini dipenuhi dengan pelbagai acara dan program berkaitan TVET termasuk karnival kerjaya, peluang pendidikan dan latihan, pameran produk/inovasi TVET dan seminar termasuk berkenaan gelombang Revolusi Industri 4.0 (IR4.0).

Ekspo yang akan dibuka kepada orang ramai ini akan mengumpulkan pengamal TVET, pelajar, pihak industri dan individu dari seluruh negara yang merupakan modal insan yang penting dalam membangunkan Malaysia menjadi sebuah negara maju dan berdaya saing menerusi bidang TVET.

Kursus Induksi PP-PPD-PPB/PP-PPT/PPL bulan Jan & Feb 2018


 


J
ika berminat, sila muat turun Borang Permohonan KIP-01, isi & emel kembali bersama slip bayaran ke ismarteducare@gmail.com

Yuran: RM350 (tambah RM10 jika nak pos sijil nanti)
Dah termasuk nota, minum pagi, makan tengah hari & sijil dari JPK
Bank: Maybank 514589203020, I Smart Educare

Bengkel Penilaian Pembaharuan PPL 2018

 

Sukacita pihak CIAST mempelawa mana-mana lantikan Pegawai Pengesah Luaran (PPL) yang akan tamat tempoh pada tahun 2018 dan 2019 untuk memohon menyertai Bengkel Penilaian Pembaharuan PPL Tahun 2018 mengikut zon  seperti jadual di bawah. Maklumat lengkap mengenai bengkel penilaian ini boleh merujuk kepada PANDUAN PENILAIAN PEMBAHARUAN LANTIKAN PEGAWAI PENGESAH LUARAN (PPL)
Bil. Zon Wilayah Tarikh Bengkel Penilaian * Lokasi Bengkel* Tarikh Tutup Permohonan
1 Tengah 1 Feb 2018 (Minggu ke-3) CIAST Shah Alam 26-Jan-18
2 Utara 1 Feb 2018 (Minggu ke-4) CSC ADTEC Taiping, CSC Kepala Batas, UTC Alor Setar, 26-Jan-18
3 Selatan 1 Mac 2018 (Minggu ke-2) CSC ADTEC Melaka, JPK Wilayah Selatan 9-Feb-18
4 Timur 1 Mac 2018 (Minggu ke-4) CSC ILP Marang, CSC ILP Kota Bharu 9-Feb-18
5 Sabah 1 Jun 2018 (Minggu ke-4) JPK Wilayah Sabah 11-Mei-18
6 Sarawak 1 Julai 2018 (Minggu ke-2) JPK Wilayah Sarawak 01-Jun-18
7 Tengah 2 Julai 2018 (Minggu ke-3) CIAST Shah Alam 01-Jun-18
8 Utara 2 Ogos 2018 (Minggu ke-2) CSC ADTEC Taiping, CSC Kepala Batas, UTC Alor Setar, 06-Jul-18
9 Selatan 2 Ogos 2018 (Minggu ke-4) CSC ADTEC Melaka, JPK Wilayah Selatan 27-Jul-18
10 Timur 2 Sept 2018 (Minggu ke-3) CSC ILP Marang, CSC ILP Kota Bharu 17-Ogos-18
* Tertakluk kepada perubahan

Sila mohon <<DI SINI>>

Nota: Tuan/puan dinasihatkan untuk memilih di zon wilayah yang paling hampir dengan alamat rumah tuan/puan kerana tuntutan TNT adalah tanggungjawab tuan/puan atau agensi tuan/puan sendiri dan bukti penghantaran permohonan tidak sah sebagai pengesahan kehadiran. Keutamaan tawaran akan merujuk kepada kelayakan pemohon dan nombor ID permohonan yang terawal.

PS: Kalau anda ingin mengikuti kursus induksi PPL atau PP-PPT semula, diskaun sehingga 50% akan diberikan. Tertakhluk kepada syarat & terma tertentu*
Hubungi/whatpsapp 012-3123430 untuk maklumat lanjut.

Induksi PP-PPT: 13-14 Jan 2018
Induksi PPL: 3-4 Feb 2018

Tempat: Kepong, KL
Gambar fail peserta induksi anjuran I Smart Educare

National Dual Training System (NDTS) / Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN)

NDTS is an industry-oriented training program that combines workplace and institutional training.

School leavers or existing workers who meet the criteria can be offered as apprentices by a sponsoring company to undergo training.

A contract is signed between the company and the apprentices prior to the training. Apprentices are given certain amount of allowance throughout the training by the company and are obliged to work with the company upon completion if they are offered employment.

The hands-on training is conducted continuously and the apprentice is expected to get through the assessment as well as the final test which will be conducted at the end of the training programme. Successful apprentices will be awarded with the national skills qualification by Department of Skills Development (DSD).

SUMMARY

Participating in NDTS is an appropriate decision for every enterprise to make, in order to ensure that apprentices are trained to become k-workers for the development of human capital to steer Malaysia to become a developed nation by the year 2020.

With NDTS in place, Malaysia’s growth is well on its way towards an industry driven skilled workforce development approach. The opportunity to be a part of NDTS not only enhances corporate performance, but also represents a commitment to investment in human resources.

All companies and business enterprises are welcomed to participate and implement the NDTS. The system is established for company interest and benefit.

Department of Skills Development as the coordinating body will provide assistance and guidance to ensure that company can participate in the system.

For more info, please visit official DSD Website: www.dsd.gov.my

 

Time Frame The duration is based on the scope and level of certification
Practical-theory ratio 70 – 80 % Practical training in real work situations
30 – 20 % Related theory classes at training centers
Delivery Method Day Release System
-For example for a four-day practical training in companies, followed by one day class theory at training center.
Block Release System ( if necessary)
-For example 3-4 months, followed by practical training1-4 weeks of class-related theories.
Trainer SPM and / or employees working and selected by the company. The Company is not obligated to offer employment after completion of training
Training Allowance
(If training is carried out in 2 years )
Semester 1 – RM 350.00 Monthly
Semester 2 – RM 400.00 Monthly
Semester 3 – RM 450.00 Monthly
Semester 4 – RM 500.00 Monthly
Awarding Qualifications Certificate K-workers, equivalent to SKM Level 3 qualification or DKM (Level 4) or DLKM (Level 5) approved by the DSD and related employer organizations.

The NDTS with its industry oriented training concept is deemed superior to institutional-based training because:

i.        Minimize mismatch (quality and quantity) between the companies’ requirement and skilled workforce development through demand-driven orientation.

ii.        Training is based on work process approach under actual work conditions

iii.        The need for continuous technological advancement.

iv.        Minimize dependence on foreign workers.

v.        Increase the speed of  transferring technology by providing training in actual working environment

vi.        Inculcates positive training culture in companies, especially in SMEs.

Source: www.dsd.gov.my

MAKLUMAN PELAKSANAAN SISTEM ESPKM VER 2.0 KEPADA SEMUA PUSAT BERTAULIAH (PB) DI BAWAH SISTEM PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA(SPKM)

Ruj : JPK /700/43/1 Bil ( 50 )
Tarikh : 25 Oktober 2017

Salam Sejahtera dan Salam Kemahiran,

Adalah dimaklumkan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) telah membangunkan satu sistem yang dikenali sebagai Sistem eSPKM Ver 2.0 bagi memantapkan proses sedia ada dalam pelaksanaan Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM).

Mulai 1 Ogos 2017, penggunaan Sistem eSPKM Ver 2.0 ini telah dibuat secara Pilot Projek kepada semua PB Melaka untuk pendaftaran pelatih dan penilaian. Susulan daripada itu, Jabatan akan memperluaskan penggunaan sistem ini kepada semua PB lain. Sehubungan itu, semua PB hendaklah mengunakan Sistem eSPKM Ver 2.0 berkuatkuasa 1 November 2017 melalui capaian http://staging.skkm.gov.my/espkm Sebarang pertanyaan berkaitan penggunaan sistem ini bolehlah menghubungi helpdesk 03-8886 5527 dan 03-8886 2309.
Sekian,Terima Kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
“Pekerja Kreatif Pencetus Inovasi ’’
Ketua Pengarah
Jabatan Pembangunan Kemahiran
Kementerian Sumber Manusia

 

Muat turun Dokumen

save Makluman Pelaksanaan

save Carta Alir Proses Pendaftaran Pelatih

save Senarai Semak Pendaftaran Pelatih

save Panduan Penggunaan Sistem eSPKM Versi 2.0

Malaysia needs 45pc skilled workforce by 2030

KUALA LUMPUR, Oct 20 — At least, 45 per cent of the total workforce need to be skilled workers by 2030 to help realise Malaysia’s goal as a developed high income nation, says Yayasan Melaka International College chief executive Datuk Saroni Judi.

He said in this regard, the skilled workforce needed to be upgraded with continuous training to be more competitive in employment and to command higher earnings.

“Efforts in empowering TVET (Technical and Vocational Education and Training) have resulted in TVET gaining more recognition in the world for its role in the economic development of the country.

“Malaysia has almost 28 per cent skilled workers and targets to raise it to 35 per cent by 2020, while a developed nation like Switzerland has almost 50 per cent skilled manpower,” he added in a statement here today.

Saroni said investment in education was important to contribute to the wellbeing of the people inclusively and sustainably where the government through human resource development programmes allocated RM50 million to create competitive workers at global level.

Apart from that, the government was also committed to ensure TVET was implemented effectively by recognising the field as the third thrust in the 11th Malaysia Plan (11MP), he said. — Bernama

TEMPOH MASA PERMOHONAN PENGELUARAN SIJIL SKM/DKM/DLKM/PC DI BAWAH PUSAT BERTAULIAH (PB)

Ruj     : JPK/700/51 Jld 13 (  31   )

Tarikh : 3 Oktober 2017

Salam Sejahtera dan Salam Negaraku,

Adalah dimaklumkan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) sedang dalam proses penambahbaikan pengurusan Sijil SKM/DKM/DLKM/PC di bawah kendalian Jabatan ini.

Sehubungan dengan itu, PB adalah dinasihatkan supaya membuat semakan status permohonan lengkap  pengeluaran Sijil SKM/DKM/DLKM/PC kepada JPK selepas tiga (3) bulan daripada permohonan Sijil dikemukakan kepada JPK sekiranya masih belum menerima Sijil tersebut. Sekiranya PB gagal untuk membuat semakan status Sijil tersebut selepas enam (6) bulan dari tarikh permohonan lengkap, PB dikehendaki mengemukakan bukti-bukti permohonan pengeluaran Sijil terdahulu sebagai bukti pengesahan kepada JPK.

Selain itu, bagi PB yang telah menerima Sijil SKM/DKM/DLKM/PC tetapi terdapat kesilapan pada Sijil  tersebut, PB hendaklah mengemukakan permohonan pembetulan Sijil tersebut dalam tempoh dua(2) bulan selepas tarikh cetakan Sijil tersebut.

Peraturan baharu ini berkuatkuasa bagi permohonan pengeluaran Sijil SKM/DKM/DLKM/PC yang diterima bermula 1 November 2017.

Sekian terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

“Pekerja Kreatif Pencetus Inovasi”

Ketua Pengarah

Jabatan Pembangunan Kemahiran

Kementerian Sumber Manusia